RADA   RODZICÓW :

W szkole działa Rada Rodziców.  Są współorganizatorami imprez i uroczystości szkolnych, uczestniczą w różnych formach pedagogizacji.  Szkoła organizuje również systematycznie spotkania rodziców z psychologiem, pedagogiem, logopedą, specjalistą zajmującym się problemami dysleksji. Atutem szkoły jest doskonała znajomość środowiska rodziców i chęć uczynienia z nich autentycznych partnerów szkoły.

_____________________________________________________________________________________

W związku z przyłaczeniem Chmielowic  do Miasta Opola , zmianie uległa nazwa szkoły i jej adres na :

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu

adres : 45-940 Opole ul.Nyska 1

Konsekwencją tego faktu jest konieczność zmiany Statutu Szkoły wraz z jego regulaminami.

Nowy Statut Szkoły został już zatwierdzony przez Radę Pedagoiczną i czeka na zatwiedzenie przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Przed zatwierdzeniem przez Radę Rodziców  przekazujemy do zapoznania się z  treścią Statutu Szkoły wraz z załączonymi regulaminami -poniżej:

Statut Szkoły ;  Wewnatrzszkolny system oceniania ; Regulamin Rady Rodziców ; Regulamin Rady Pedagogicznej ; Regulamin Biblioteki ; Regulamin Świetlicy ; Regulamin Nauczyciela Dyżurnego ;  Regulamin Samorządu Uczniowskiego ; Regulamin Stroju Uczniowskiego ; Zasady Organizowania Wycieczek Szkolnych

Wszystkie wymienione dokumenty  są otwarte i czekają na opinię Rady Rodziców i Uczniów. Propozycję ich zmian i modyfikacji będa omawiane na kolejnych spotkaniach.