Świetlica szkolna w PSP w COpolu jest czynna od 7.00 do 7.45   w godzinach porannych oraz od 12.45 do 16.30 w godzinach popołudniowych. Opieką objęte są dzieci  z klas I – III.

Świetlica

Do jej głównych  zadań zaliczyć można:

 • zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania wolnego czasu, przyswajanie nawyków w tym zakresie,
 • kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć
  i w czasie tworzonych świadomie sytuacji, sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi
  dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania,
 • planowe oddziaływanie na postawy społeczno-moralne dzieci,
 • rozwój zainteresowań, uzdolnień i talentów,
 • organizacja życia kulturalnego, sportu i rekreacji,
 • działalność opiekuńcza na rzecz dziecka,
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych.Świetlica

Zadania programowe świetlicy realizowane są poprzez stosowanie różnych metod  i form pracy takich jak:

 • gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe,
 • gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe,
 • gry logiczne i umysłowe,
 • zajęcia umuzykalniające: śpiew, muzykowanie, rytmika, słuchanie muzyki,
 • zajęcia plastyczne: różne techniki plastyczne, zabawy plastyczne,
 • zajęcia techniczne, majsterkowanie,
 • czytelnictwo,
 • konkursy,
 • korzystanie z radia, telewizji, filmu, internetu.

Staramy  się uwzględniać indywidualne potrzeby wszystkich dzieci, wyrównywać ich niedobory rozwojowe, popierać wysiłki zmierzające do współpracy, nie hamując przy tym indywidualnej inicjatywy, zabiegać o wytworzenie wysokiego poziomu zainteresowań i indywidualnego zadowolenia, a ponadto troszczyć się o bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także stan mienia szkolnego. Co roku świetlica szkolna bierze udział w kiermaszach świątecznych na których  można obejrzeć oraz zakupić prace dzieci.