Publiczna Szkoła Podstawowa  jest pełną ośmioklasową szkołą podstawową.  Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie jednozmianowym. Dla potrzeb uczniów i ich rodziców od roku 2003 szkoła zapewnia opiekę w nowo utworzonej świetlicy szkolnej.Wychodząc na przeciw potrzeb uczniów , szkoła prowadzi wiele zajęć dodatkowych.   W roku  szkolnym  2017/2018 uczęszcza do szkoły 118 uczniów. Uczniowie szkoły objęci są  nauką języka niemieckiego i angielskiego od klasy I ,  oraz opieką  pedagoga szkolnego.

Szkoła posiada bibliotekę  , pracownię komputerową z dziesięcioma stanowiskami komputerowymi , świetlicę szkolną oraz  dobrze wyposażone w nowe meble i sprzęt audio-wizualny pracownie przedmiotowe .W szkole działa  Rada Rodziców i  Samorząd Uczniowski .

W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie naszej szkoły uzyskali średnią ze sprawdzianu zewnętrznego 33 punkty i byli czwartą w kolejności szkołą w województwie opolskim. W roku szkolnym 2005/2006 w ramach środków pomocowych  EFS , nasza szkoła otrzymała nową pracownie komputerową. Szkoła przystąpiła do kolejnego projektu MEN współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą „Internetowe Centra Informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”. W ramach tego projektu szkoła otrzymała we wrześniu 2006 roku na potrzeby biblioteki szkolnej 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem multimedialnym ( słowniki , encyklopedie , atlasy ).Realizujemy wiele projektów edukacyjnych –   ( współpraca polsko niemiecka ze szkołą w Hasbergen , innowacja pedagogiczna w dziedzinie ekologii , realizacja projektu w ramach funduszy europejskich -„Aqua-info”

ADRES  SZKOŁY  : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu

45-940  Opole 

ul.Nyska 1

tel.  77   /   45 70 154

NIP  991-01-70-169

e-mail      psp_chmiel@go2.pl

www        www.pspnr30opole.pl