Nasza Szkoła realizuje od grudnia 2013 roku projekt systemowy w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt nosi nazwę „Fascynujący świat nauki i technologii”

Projekt zakończony w kwietniu 2018 r.

 Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie klas I-VI naszej szkoły.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

Działanie I – badania

Przewidujemy przebadanie wszystkich uczniów, narzędziami zakupionymi i nieodpłatnie przekazanymi do naszej szkoły.

Działanie II – zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciele (w oparciu o zaproponowany scenariusz) będą mieli możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy i umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy.

Zajęcia pozaszkolne – wyjazdy edukacyjne

Działanie III – Regionalne Centrum Nauki i Eksperymentu

Działanie IV – zajęcia w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych

Działanie V – zajęcia w ośrodkach akademickich

Wszystkie informacje dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie : http://snit.rcre.opolskie.pl/info/

PREZENTACJA PROJEKTU „Fascynujący świat nauki i technologii” pobierz>>

——————————————————————————————————————————————————–

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 wOpolu realizuje od października 2012 roku  – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego

„Inwestycja w Przyszłość – program  indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych”

Program ten skierowany jest do uczniów klas I-III. W ramach wymienionego projektu uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach :

  1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
  2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Razem uczestniczy w zajęciach 32 uczniów klas I-III.

Na potrzeby realizowanych zajęć , w ramach wymienionego projektu , prowadzący otrzymali dużą pulę sprzętu i pomocy dydaktycznych ( laptop, ekran projekcyjny, aparat fotograficzny,  programy komputerowe, książki pomoce dydaktyczne do demonstracji, gry dydaktyczne, piłki, ławeczki i wiele innych).